St. Vitus Dedemsvaart

R.K. Geloofgemeenschap

Nieuwsbrief Emmanuelparochie september 2018

donderdag, september 20, 2018

Klik op onderstaande link.

Nieuwsbrief 2018-9

Inzegening en plaatsing Angelusklok

donderdag, september 20, 2018

Dankzij de opbrengst van de kerstmarkt en met hulp van onvermoeibare enthousiaste vrijwilligers is het dan zover;

De Angelusklok is op zaterdag 15 september 19.00 uur door Pastor Johan Rutgers gezegend. Afgelopen woensdag 19 september is de klok in de toren gehangen. De klok is in 1936 door klokkengieterij koninklijke Eijsbouts gegoten en zal ‘s middags om twaalf uur en ‘s avonds om zes uur luiden.

 

Uitnodiging installatie pastoor Monninkhof

woensdag, september 5, 2018

 

 

 

 

 

Uitnodiging!

woensdag, augustus 29, 2018

Nieuws over de Angelusklok

woensdag, augustus 8, 2018

Dankzij de opbrengst van de kerstmarkt en met hulp van onvermoeibare enthousiaste vrijwilligers is het dan zover;

De Angelusklok laat binnenkort van zich horen en wordt vooraf in de viering van zaterdag 15 september 19.00 uur door Pastor Johan Rutgers gezegend. Op een nog nader te bepalen datum wordt de klok in de toren gehangen. De klok is in 1936 door klokkengieterij koninklijke Eijsbouts gegoten voor de Koptische kerk in Den Haag. De klok draagt het opschrift Jacobus. Waarschijnlijk Jacobus Baradaeus.

Ter info nu gewoon wat wetenswaardigheden die te vinden zijn in het kostersboek in onze sacristie aangaande kerkklokken en luiden.

Het is u vast wel eens opgevallen dat nog steeds de Angelusklok wordt geluid in diverse dorpen en steden.

Niet ‘s morgens om zes uur want dat zullen de meeste omwonenden niet waarderen, maar wel ‘s middags om twaalf uur en ‘s avonds om zes uur.

De tekst van de gebeden, die volgens traditie bij het Angelus gebeden wordt verwijst naar het bezoek van de engel Gabriël aan Maria en de aankondiging van Christus’ menswording. In de Paastijd wordt de tekst vervangen door het ‘Koningin des hemels’ In vroegere tijden zal het Angelusluiden ook de tijd van de dag hebben aangegeven voor de mensen die op de velden en akkers werkten. Het Angelus was, en is voor sommigen nog, een soort volks getijdengebed. Vanaf Witte Donderdagavond tot de paaswake zwijgt de Angelusklok.

Nu even iets over het ontstaan van klokkenluiden: Drieduizend jaar geleden begeleidden de Chinezen hun liederen met de klank van klokken. De ruiters uit het nabije Oosten hingen klokjes om de hals van hun paarden om zo de kostbare dieren tegen onheil te beschermen.

Klokken en bellen blijken overal in de wereld te vinden in allerlei soorten en maten. En in alle religies hebben en (hadden) ze dezelfde functie: godsdienstige plechtigheden opluisteren, mensen bij elkaar roepen en boze geesten op de vlucht jagen. Geluid maken om boze geesten te verdrijven komt in alle culturen voor. Onze voorouders waren overtuigd van de aanwezigheid van boze geesten in de lucht en die moesten op afstand worden gehouden ter bescherming van dorp en stad en hun bewoners. Vuren branden en lawaai maken was daarvoor een probaat middel, zeker het lawaai maken van een klok hoog in een toren.

Het Thomasluiden op 21 december in Drenthe en Friesland, ons knallend vuurwerk op oudjaar en het klinken bij proosten zijn daarvan overgebleven. Vóór het tweede Vaticaans concilie zijn die elementen terug te vinden in de klokkenzegening; “En wanneer de gelovigen de klank van deze klok horen, moge dan hun vroomheid toenemen; moge dan alle hinderlagen van de vijand afgeweerd, hagelbuien, orkanen, stormen en onweer getemperd worden en moge de wind gunstig waaien. De kracht van uw rechterhand verplettere de machten van de lucht, opdat ze sidderen bij het horen van deze klok en vluchten voor het daarop afgebeelde teken van het heilig kruis in de hemel, op de aarde en onder de aarde”. Klokken werden gewijd en soms zelfs gedoopt. Wie de demonen wil verdrijven, moet zelf aan God toebehoren. Klokken kregen een “doopnaam” en een eigen spreuk. Vaak was die spreuk een variatie op: “”Defunctos ploro, vivos voco, pestem fugo, festa decoro,daemones ango, nimbum fugo, fulgura frango”, Ïk beween de gestorvenen, ik roep de levenden op, ik verdrijf de pest, ik luister een feest op, ik jaag de demonen angst aan, ik verdrijf de wolk, ik breek de bliksem.

Maar in onze huidige tijd zijn die oude inzichten veranderd.

Het tweede Vaticaans concilie schrijft: “Klokken zijn met het leven van Gods volk verbonden: hun geluid kondigt de tijden van gebed aan, roept het volk op voor de liturgische vieringen en maakt de gelovigen opmerkzaam op belangrijke gebeurtenissen die de medeparochianen met droefheid of vreugde vervullen.” U ziet meteen het verschil van vóór het concilie: klokken hoeven geen vijanden, ziekten, onheil af te weren en stormen te temperen. Hun functie is voortaan alleen nog oproepen en aankondigen.

 

Nieuwsbrief Emmanuel nr. 7 Juli

woensdag, augustus 1, 2018

Voor de nieuwbrief Emmanuel nr. 7 klik op onderstaande link.

nieuwsbrief 2018-7

Boerderijviering 30 september 2018

woensdag, augustus 1, 2018

Op zondag, 30 september 2018 is er een Boerderijviering bij de Familie Snoek, Oud Avereest 31, Balkbrug. Deze viering begint om 10.00 uur en pastor Marga Klein Overmeen zal dan voorgaan. Voor de muzikale begeleiding zal R.K. koor Juventa zorgen. Na afloop is er voor iedereen een kop koffie of thee. U wordt van harte uitgenodigd.

In de St. Vituskerk is er ditzelfde weekend dan geen viering!

Eerste Heilige Communie 2019

woensdag, juli 25, 2018

Beste ouders,

Zoals jullie misschien al wel weten wordt er sinds een aantal jaren, om de twee jaar in onze Sint Vitus geloofsgemeenschap in Dedemsvaart, de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie georganiseerd. Om deze voorbereidingen goed te laten verlopen is het van belang om tijdig te weten welke kinderen hieraan willen deelnemen.
Voor de kinderen die naar school gaan op R.K. Basisschool De Langewieke, is het mogelijk om hen op te geven via juf Cindy de Vries. Maar voor de kinderen die níet op De Langewieke naar school gaan, is het mogelijk om hen via het secretariaat van onze geloofsgemeenschap aan te melden. Je kunt dit doen door naar dit e-mailadres te mailen: stvitus@kpnmail.nl.
Om een zo goed mogelijke planning te maken voor de voorbereiding, die gedeeltelijk via De Langewieke en deels via de geloofsgemeenschap wordt gedaan, is het belangrijk om je zoon en/of dochter op tijd op te geven. Hieronder vindt je alvast een aantal datums om in jullie agenda te zetten.
– 1ste ouderavond: 22 januari 2019, 20.00 uur in het parochiecentrum
– Presentatieviering: zaterdag 30 maart 2019, 19:00 uur in de kerk
– Eerste Heilige Communie: 26 mei 2019, 10:00 uur in de kerk
We zien er als school en kerk erg naar uit om ook het komende seizoen weer vele jongens en meisjes voor te bereiden op het ontvangen van hun Eerste Heilige Communie.

Met vriendelijke groet,

Pastor J.A. Rutgers, priester
Emmanuelparochie

Kerk open

woensdag, juli 25, 2018

Openingstijden:

De kerk is dagelijks geopend van 9.00 tot en met 17.00 uur.

Dit in de periode van Pasen t/m  2 november.

Iedereen is welkom!

Afscheid en een nieuw begin

woensdag, juli 4, 2018

In februari 2013 ben ik door de bisschop benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie. In de afgelopen vijf en een half jaar heb ik veel mensen mogen ontmoeten. In die ontmoetingen heb ik me nogal eens verwonderd, verwonderd over het geloof en de Kracht die in mensen kan leven. Ter gelegenheid van mijn 12,5 jarig jubileum als priester heb ik daar wel wat over gezegd. In deze parochie heb ik mij oprecht thuis gevoeld. Met veel plezier heb ik mogen werken met collega’s, parochiebestuur en met vele vrijwilligers. Eind augustus komt hier een eind aan.   

Voor mij persoonlijk breekt in het nieuwe seizoen een nieuwe periode aan. Door de bisschop word ik gezonden naar twee parochies, de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de H.H. Franciscus en Clara parochie te Twello en omgeving. Als priester van het bisdom weet ik, dat ik na een bepaalde periode in een parochie te hebben gewerkt, gewoond en mijn leven heb gedeeld, naar een andere plek kan worden gezonden. Door herverdeling van priesters binnen het bisdom heeft de bisschop mij nu naar Apeldoorn en de Veluwe gezonden. Voor mij is het dubbel. In ruim vijf jaar, heb ik veel mensen mogen ontmoeten en een band mee opgebouwd. Je gaat je hechten en ik merk dat ook parochianen zich aan mij gaan hechten. Dit loslaten is ook voor mij moeilijk. En natuurlijk, in de nieuwe parochies wacht mij een toekomst met veel uitdaging en ontmoetingen, waar ik me hopelijk ook over mag verwonderen. Op donderdagavond 30 augustus  om 19.00 uur neem ik in de viering te Hoonhorst afscheid. Het pastorale team gaat in die viering mee voor. Ik hoop u daar nog te zien.

Het gaat u en al uw dierbaren goed, Gods onmisbare zegen toegewenst voor onze Emmanuelparochie en voor de werkzaamheden van de nieuwe pastoor.

 

Met hartelijke groet,

Pastoor Hermens